Cloud & Server One Stop Services

ข้อตกลงในการใช้บริการ (User Agreement)

User Agreement

ข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีและมีความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ทางเรา (ผู้ให้บริการ) และทางสมาชิก (ผู้ใช้บริการ) ต้องยอมรับเงื่อนไขและจะมีผลทันทีหลังผู้ใช้บริการสมัครบริการ ในการขอใช้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเว็บไซต์ หรือระงับการให้บริการ พร้อมเงื่อนไขการให้บริการและแนวปฏิบัติ ต่อไปนี้

 1. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 2. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online, Hacker, Warez, Crack, ซอฟต์แวร์ผิดกฏหมาย, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์ หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือศีลธรรมอันดีของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ การพนัน การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด ยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย อาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงต่างๆ ทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 3. เว็บไซต์เพื่อการบริการเว็บประเภท Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท
 4. เว็บไซต์เพื่อการบริการ ทำการส่งอีเมลขยะ Bulk Mail หรือการ Spamming ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นไปยังผู้อื่น การส่งจดหมายลูกโซ่ การส่งข้อความซ้ำๆ หรือเชิญชวนโฆษณาต่างๆ หากตรวจพบทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. เว็บไซต์ที่ใช้ทรัพยากรของระบบโดยรวม เกินกว่าร้อยละสิบ เป็นระยะเวลานาน
 6. เว็บไซต์ที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเจาะ ทำรายระบบผู้อื่น, การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การใช้งานโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN, Proxy, Bittorrent Client, Bittorrent, Tracker, Torrentflux และอื่นๆ เพื่อการใดๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการจะระงับการให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งจะงดให้บริการ Domain Name นั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการเป็นสำคัญ
 7. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบุคคล ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ ที่ส่งผลให้ข้อมูลนั้นสูญหายไม่ว่ากรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีนโยบายบริการสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ผู้ให้บริการ อาจจะมีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้ใช้บริการ เป็นรายๆ ไปแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ยอดเงินสูงสุดที่ชดเชยให้ ต้องไม่เกิน ค่าบริการรายปี ที่ผู้ใช้บริการชำระเข้ามา หักด้วย ค่าบริการตามจำนวนเดือน ที่ผู้ใช้บริการ ได้ใช้บริการไปแล้ว
 8. การใช้บริการ จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อการกระทำหรือกิจกรรมใดที่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎมาย การใช้บริการ จะต้องเป็นการใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจ การค้า การศึกษา การวิจัย และการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารใดซึ่งไม่ผิดต่อกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ถือเป็นการต้องห้าม เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่หรือลามกอนาจาร ข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็นความลับทางการค้า เป็นต้น ในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการซึ่งได้กระทำการเช่นว่านั้น จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากถูกบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะปกป้องและคุ้มครองผู้ให้บริการ ไม่ให้รับผิดต่อบุคคลอื่นนั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะใช้บริการ ในลักษณะมีความประพฤติดี (Net Etiquette) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาทิเช่น ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่เผยแพร่ข้อความ Private Mail ที่ผู้อื่นส่งมากระจายออกไปในวงกว้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ไม่ใช้ภาษาไม่สุภาพ ไม่เผยแพร่ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายออกไปยังที่สาธารณะ เช่น Newsgroup หรือ Mailing List ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาร่วมใช้บัญชีของตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หากมีการกระทำละเมิดหรือความประพฤติที่เสียหายโดยผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนร่วมหรือรับรู้ในการกระทำหรือความประพฤตินี้แต่อย่างใด
 10. ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งในเครือข่ายผู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกันผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดีไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่มั่นคงปลอดภัยจากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต
 11. องค์ประกอบต่างๆ ในบริการที่ผู้ให้บริการให้กับผู้ใช้บริการ ให้ยึดถือตามมาตรฐานของผู้ให้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง
 12. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ใช้ได้ ในระดับที่จะไม่สร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบทั้งหมดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าซอฟต์แวร์ ที่ผู้ใช้บริการใช้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ เพื่อแก้ไขความเสียหายนั้นตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป ในทางกลับกันไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เป็นปัญหามาจากส่วนอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการชี้แจ้งให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบและแก้ไข ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ผลักปัญหาให้เป็นภาระของผู้ให้บริการโดยทั้งหมด
 13. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจสอบระบบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบที่อาจจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบของผู้ให้บริการ หรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Root Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเก็บ วิเคราะห์ หรือนำสถิติการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน
 14. ผู้ให้บริการจะตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการขอเข้าบริการครั้งแรกตามที่สมาชิกขอมา เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น ซ้ำกันกับผู้ใช้บริการรายอื่นหรือไม่เหมาะสม หรือคาดเดาง่ายเกินไป ซึ่งทางผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เองภายหลัง
 15. ผู้ให้บริการไม่รับประกันในคุณภาพของการรับส่งข่าวสาร และ Down-time ของระบบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่รับผิดชอบในความเสียหายของผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสาร ชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ส่งผิดสถานที่ เกิดความผิดพลาดในข้อมูล หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้บริการอื่นๆ
 16. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำสิทธิ์การใช้ไปให้ใช้ ปล่อยให้ใช้ หรือนำไปจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 17. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยให้ชำระค่าใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าบัญชีของผู้ใช้บริการขาดการต่ออายุ บัญชีที่ขาดการต่ออายุ อาจถูกระงับการให้บริการชั่วคราว การระงับการให้บริการนี้ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการพ้นพันธะในการจ่ายค่าบริการ
 18. กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 19. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และทรงสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ละเมิดหรือพยายามละเมิดเงื่อนไข กฎเกณฑ์การใช้บริการ ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีผู้ให้บริการบอกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการด้วยสาเหตุดังกล่าว ผู้ให้บริการมีสิทธิ์รับเงินมัดจำหรือเงินประกันหรือเงินจำนวนใดๆ ที่ได้รับชำระมาล่วงหน้าได้ทั้งหมดทันที
 20. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการเสริมใดๆ ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเสริมดังกล่าวพร้อมค่าบริการรายเดือนแต่ละงวดและปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบของบริการนั้นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นในภายหลัง
 21. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกบริการหากไม่พึงพอใจและขอเงินคืนได้ตามเงื่อนไขของดังนี้
  – ถูกหักค่าธรรมเนียมการติดตั้ง 15% จากค่าบริการ
  – สินค้าและโปรโมชั่นทุกรายการไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
  – บริการ VPS APP PLUS ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 22. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 23. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน การให้บริการจะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกยกเลิกการใช้บริการ การคืนเงินค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงข้อที่ 21
 24. เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ลบข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งฝากไว้ในระบบของผู้ให้บริการทั้งหมดทันที
 25. ผู้ใช้บริการสัญญาจะไม่กระทำ หรือยินยอมให้กระทำ หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใดกระทำการใดๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้
 26. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ คำแนะนำที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ให้บริการและที่จะกำหนดต่อมาในอนาคต กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์งดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที
 27. ผู้ใช้บริการต้องทำการ Update ข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ Information เช่นที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ ที่ทางเราจะแจ้งให้ทราบในวาระสำคัญต่างๆ เช่น แจ้งการใช้ Quota เกิน, แจ้งเตือนต่ออายุโดเมนเนม, แจ้งปิดปรับปรุง Server เป็นต้น
 28. ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาตรวจสอบหรือติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เว็บไซต์ของเรา อย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบโปรโมชั่นพิเศษและข่าวสารที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
 29. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ท่านใช้พื้นที่เกิน Quota หรือ สิ้นสุดสัญญาการใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด รวมถึงผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการปรับ เปลี่ยน แก้ไข แพคเกจ โดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 30. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการหรือปรับลดบริการลงกับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเองหรือแจ้งผลเหตุที่สมควรโดนสิทธิ์การพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเพียงผู้เดียว โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
 31. กรณีที่มีการใช้สิทธิ์หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ตลอดจนทุกอย่างในการให้บริการ รวมถึงการติดตั้ง CMS ต่างๆ การให้บริการรับรองเพียงโดเมนเนมหลักต่อหนึ่งแอคเคาน์เท่านั้น ไม่รองรับมัลติโดเมนเนมซึ่งผู้ใช้นำเข้ามาใช้งาน
 32. ไฟล์ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files, Email Files, Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้นจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 33. ผู้ให้บริการจะจำกัด inode (file) ไว้ที่ 50,000 , CPU 1 Core, Memory (1GB), EP 20, Process 50 และ I/O 20 ต่อ Account เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้บริการให้ระบบที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 34. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับและยกเลิกบริการ Shared Hosting ทุกประเภทที่ถูกนำไปใช้งานในลักษณะ File Server, E-mail Server, Database Server, Application Server หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่การใช้งานลักษณะ Web Hosting และไม่อนุญาตให้ทำจัดเก็บไฟล์ที่มีขนาดเกิน 20MB
 35. บริการ Shared Hosting ทุกประเภท จำกัดการใช้งานฐานข้อมูลตามเงื่อนไขดังนี้ QUERIES ต่อชั่วโมงไม่เกิน 300000, UPDATES ต่อชั่วโมงไม่เกิน 300000, จำนวน CONNECTIONS ต่อชั่วโมงไม่เกิน 5000, จำนวน USER CONNECTIONS ไม่เกิน 100 และไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อ Database จากภายนอก
 36. ไม่อนุญาตให้ใช้ Cloud Server สำหรับ VPN, Streaming, Game Server เนื่องจากอาจส่งผลต่อระบบโดยรวม กรณีต้องการใช้งาน เรามี Services สำหรับ VPN, Streaming, Game Server โดยเฉพาะ
 37. ผู้ให้บริการไม่รับประกันคุณภาพของระบบอีเมลที่ใช้งานร่วมกับระบบ Web Hosting ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 38. เว็บไซต์ที่มีการใช้งาน Script ใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บไซต์ที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบหรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบหรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น เว็บไซต์ที่สร้างความเข้าใจผิดทั้งการเผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อสาธารณะเพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม การหมิ่นประมาท หรือการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 39. เว็บไซต์ที่แจกจ่ายแก่สาธารณะโดยทั่วไป เช่น อีเมลฟรี บริการพื้นที่ฟรี (Free Hosting, Free Web Space, Database, รับฝากไฟล์) หรือคิดค่าบริการแก่บุคคลทั่วไป
 40. เว็บไซต์ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากร โดยรวม อาทิเช่น การใช้งาน CPU – Memory เช่น เว็บลงโฆษณา
 41. เว็บไซต์ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาใช้งานได้โดยไม่มีระบบป้องกันสแปม เว็บไซต์คอมมูนิตี้ รวมถึงการส่งอีเมล (Email) เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบหรือกระทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
 42. หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการ จะต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสอบสวน
ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจและเปิดใช้บริการโดยอ้างอิงจากข้อมูลในระบบของ THAI DATA CLOUD เป็นสำคัญ โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดนี้แล้ว ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการกับลูกค้า โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบาย และข้อตกลง ในการให้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และหากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม คำตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นที่สิ้นสุด และหากมีการดำเนินคดีตามกฎหมายใดๆ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายในส่วนของผู้ให้บริการในทุกขั้นตอน