Cloud & Server One Stop Services

Local Billing

Local Billing
Local Billing

Local Billing คืออะไร

ปกติแล้วเมื่อคุณใช้บริการคลาวด์ต่างประเทศ และชำระผ่านบัตรเครดิต จำเป็นต้องมีวิธีการในการเดินออกสารทางบัญชี เพื่อให้ค่าใช้จ่ายนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากรอย่างถูกต้อง ซึ่งจะนำความยุ่งยากทางบัญชีมาให้คุณ

บริการรับชำระค่าบริการคลาวด์โดย THAI DATA CLOUD เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตส่วนตัวในการชำระยอดค่าบริการคลาวด์ต่างประเทศอีกต่อไป ปลอดภัยทุกการชำระค่าบริการ โดยไม่มีการบวกค่าบริการเพิ่ม พร้อมรับสิทธิ์ประโยชน์มากมายจากเรา สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ชำระด้วยสกุลเงินบาท (THB) พร้อมใบกำกับภาษีในนามนิติบุคคล

รองรับบริการ Cloud เจ้าใดบ้าง

  • Alibaba Cloud
  • AWS Amazon 
  • Huawei Cloud
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ส่วนลดค่าบริการพิเศษสำหรับคลาวด์ทุกเจ้า
  • ไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่ม คิดการใช้งานตามจริง
  • ฟรี Consult & Support จาก THAI DATA CLOUD
  • สิทธิ์ประโยชน์อื่นๆ เทียบเท่าลูกค้า THAI DATA CLOUD